Všeobecné obchodní podmínky VIENNA-COMPONENTS-TRADING s.r.o.

I. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném obchodní společností VIENNA-COMPONENTS-TRADING s.r.o., IČ 611 69 854, se sídlem Jedlová 395,Zruč-Senec, PSČ: 330 08, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudemv Plzni, sp. zn. C 5344 (dále jen „prodávající“ či „VCT“) na stránkách www.vicomtrade.cz.

Tyto obchodní podmínky platí taktéž pro veškeré další dodávky zboží uskutečněné obchodní společností VCT jako prodávajícím ve prospěch jeho obchodních partnerů, a to jiným způsobem než prostřednictvím internetového obchodu.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost VCT a na straně druhé je kupující (dále jen „kupující“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídíse vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.(dále jen „NOZ“) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-lismluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

  
Vymezení pojmů

Prodávající je obchodní společnost VIENNA-COMPONENTS-TRADINGs.r.o., IČ 611 69 854, se sídlem Jedlová 395, Zruč-Senec, PSČ: 330 08,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C5344, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebojiné podnikatelské činnosti.

Kupujícím je spotřebitel nebopodnikatel.

Kupující spotřebitel je každý člověk, který mimorámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svéhopovolání uzavírá smlouvu s VCT jako podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Spotřebitelská smlouva je kupní smlouva,pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straněpodnikatel.

Kupujícím podnikatelem je ten, kdo samostatněvykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským neboobdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikateleje považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírásmlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či přisamostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo naúčet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jednáv souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti.Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere navědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele. 

 

II. Kupní smlouva uzavíraná prostřednictvím internetového obchodu

1. Informace o právechspotřebitele

V souladus ustanovením § 1820 odst. 1 NOZ informuje prodávající před uzavřenímsmlouvy kupujícího-spotřebitele o následujících skutečnostech:

a)   nákladyna prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby a kupující si jehradí sám;

b)  prodávajícínepožaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím, případnápovinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků kupujícího naposkytnutí zboží ve specifické hodnotě;

c)   VCTneuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění;

d)  cenyzboží a služeb jsou na stránkách prodávajícího www.stepper-motor.eu uváděnyvčetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméněnáklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy azpůsobu úhrady;

 

 

2. Uzavření smlouvy

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavřeníkupní smlouvy (nabídkou) je umístění prodávajícím nabízeného zbožína stránkách www.stepper-motor.eu Kupní smlouva vzniká odeslánímobjednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Totopřijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem nazadanou e-mailovou adresu. Toto potvrzení již nemá na vznik smlouvy vliv.Přílohou potvrzení bude aktuální znění obchodních podmínek a reklamačního řáduprodávajícího ve formátu PDF. Fakturu obsahující základní údaje smlouvy obdržíkupující při převzetí zboží.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavřeníkupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím. Kupní smlouva vznikádoručením závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhemzaslaným kupujícímu e-mailovou zprávou na zadanou e-mailovou adresu. Přílohousouhlasu bude aktuální znění obchodních podmínek a reklamačního řáduprodávajícího ve formátu PDF. Fakturu obsahující základní údaje smlouvy obdržíkupující při převzetí zboží.

Objednávky je možné kupujícímu zasílatprostřednictvím elektronického obchodu, elektronickou poštou na e-mailovouadresu vct@vicomtrade.cz, faxem či telefonicky, případně předávat osobně (ústně čiv písemné podobě) v sídle prodávajícího.

Od okamžiku vzniku smluvního vztahu vznikají mezikupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupnísmlouvou a obchodními podmínkami tvořícími nedílnou součást kupní smlouvy.Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovenýchobčanským zákoníkem je ve smyslu ustanovení § 1726 odst. 1 občanského zákoníkuvyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) občanskéhozákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se předuzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnousoučást tvoří Reklamační řád, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve zněníplatném a účinném v momentě odeslání objednávky.  

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnitnebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována ve formě, v jaké byla uzavřena, za účelem jejího řádného splněn, a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

 

3. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem

V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí(postačí odeslat 14. den lhůty).

Rozhodne-lise kupující pro odstoupení v této lhůtě:

  • Poučení o právu na odstoupení od smlouvy ke stažení ZDE
  • Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení ZDE

 

4. Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele/prodávajícího

Prodávající je oprávněnodstoupit od smlouvy či její části uzavřené s kupujícím v případech, že zboží již není možné dodat, neboť se již nevyrábí nebo nedodává anelze jej ani nahradit jiným modelem, nebo pokud se jeho cena udávanádodavatelem výrazně změnila, resp. není možné dodat prodávajícímu zboží oddodavatele prodávajícího za původně udávanou cenu, a kupující toto zvýšení neakceptuje, a dále také v případě zjevnéchyby v ceně zboží na straně prodávajícího (tj. ceny zjevně jiné než je cenapro tento typ/druh zboží obvyklá).

V případě, že tato situacenastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody odalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částkukupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu vnejkratším možném termínu, a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnůod storna objednávky ze strany prodávajícího.

 

III Kupní smlouva uzavíraná mimo internetový obchod

1. Uzavření smlouvy

Návrhem na uzavření kupní smlouvy je kupujícímprodávajícímu odeslaná objednávka zboží. Kupní smlouva vzniká doručenímzávazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem zaslanýmkupujícímu e-mailovou zprávou na zadanou e-mailovou adresu.

Objednávky je možné kupujícímu zasílat elektronickoupoštou na e-mailovou adresu, faxem či telefonicky, případně předávat osobně (ústněči v písemné podobě) v sídle prodávajícího. Kupující souhlasís používáním komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy ajejím následném plnění.

Od okamžiku vzniku smluvního vztahu vznikají mezikupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupnísmlouvou a obchodními podmínkami tvořícími nedílnou součást kupní smlouvy.Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovenýchobčanským zákoníkem je ve smyslu ustanovení § 1726 odst. 1 občanského zákoníkuvyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) občanskéhozákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se předuzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnousoučást tvoří Reklamační řád, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve zněníplatném a účinném v momentě odeslání objednávky.  

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnitnebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivovánave formě, v jaké byla uzavřena, za účelem jejího řádného splněn, a nenípřístupná třetím nezúčastněným stranám. Přístup k archivovaným kupním smlouvámmá výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Titonejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonnépovinnosti takového zpřístupnění.

 

IV. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se VCT zavazuje, že kupujícímuodevzdá věc, která je předmětem koupě, v ujednaném množství, jakosti aprovedení, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní mu nabýtvlastnické právo k ní v souladu se smlouvou.

Odpovědnost VCT z práv z vadného plnění,záruční podmínky a jejich uplatnění kupujícím je stanoveno v Reklamačnímřádu viz ZDE.

Dodávky zboží budou dledostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího realizovány obvykle do14-ti pracovních dnů. Ve výjimečných případech, nebo pokud není zboží skladem,může být dodací lhůta i delší, o čemž bude kupující bezodkladně po zjištěnítéto skutečnosti vyrozuměn.

Místo dodání je stanovenona základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodánípředmětu na adresu uvedenou v objednávce. Dodání zboží zajišťuje prodávající, ato na celém území České republiky. Náklady na dopravu zboží nese kupující dlezvoleného způsobu doručení.

Způsoby dodání:

Doprava:

Česká Republika, Slovenská Republika :  GEIS

EU: UPS

Osobní odběr:

Sídlo prodávajícího Jedlová 395, Zruč-Senec, PSČ: 330 08

 

VCT splní povinnost odevzdatvěc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li VCT věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu –spotřebiteli, jakmile mu je věc předána dopravcem.

Má-li VCT věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu -podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožníkupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

Dodá-li VCT větší množství věcí, než bylo ujednáno,je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bezzbytečného odkladu zboží odmítl.

Není-li ujednáno, jak mábýt věc zabalena, zabalí VCT věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobempotřebným pro uchování věci a její ochranu.

VCT si vyhrazuje právododat zboží kupujícímu, který si v rámci jedné objednávky a/nebo jednohodne objednal zboží za celkovou hodnotu přesahující 5.000,-Kč vč. DPH, až poúhradě celkové kupní ceny. Jakmile Kupující uhradí celkovou kupní cenuzakoupeného zboží, VCT provede expedici v souladu s požadavkykupujícího stanovenými v objednávce. 

Součástí dodávky neníinstalace předmětu plnění.

Zásilka se zbožímstandardně obsahuje daňový doklad (fakturu), dodací list, návod na používánívýrobku v českém jazyce a záruční list. Při převzetí zboží od přepravce jekupující povinen pečlivě zkontrolovat neporušenost přepravního obalu. Vpřípadě, že obal je poškozen, informuje o této skutečnosti přepravce a zprávuuvede do předávacího protokolu přepravce.

Kupující je povinen sidodané zboží převzít. Prodlením kupujícího s převzetím věci vznikáprodávajícímu právo zboží na jeho náklady kupujícího uskladnit, případně popředchozím upozornění na účet kupujícího vhodným způsobem prodat poté, co muprodávající poskytl dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí.

Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

 

V. Přechod nebezpečí škody

Nebezpečí škody přechází nakupujícího převzetím věci. Stejné následky vyvolá, nepřevezme-li se kupujícívěc, ač mu s ní VCT umožnil nakládat.

Škoda na věci, vzniklá popřechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnostzaplatit VCT kupní cenu, ledaže škoda vznikla porušením své povinnosti zestrany VCT.

 

VI. Ceny a platební podmínky

Všechny ceny jsou smluvní, aktuální a konečné, tj.včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující prozískání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečnéa nákladů na komunikace prostředky na dálku. Kupujícímu bude zboží dodáno zacenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávěpotvrzující přijetí objednávky zboží.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedenípočtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

V případě, že se jedná o speciálnízboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímupředem potvrdí telefonicky nebo e-mailovou zprávou cenu a termín dodání. Je-liplatná cena totožná nebo nižší než na písemné nebo e-mailové objednávce, nenízpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za sjednanou cenu dle platněuzavřené smlouvy. Pokud došlo v mezidobí ke zvýšení ceny, kupujícípotvrdí, že změnu bere na vědomí a souhlasí s ní, a to stejným způsobem, jakýmbyl o této změně vyrozuměn.

Veškeré změny a změny cenna internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka zboží vystaveného na stránkáchprodávajícího www.stepper-motor.eu  platí do vyprodání zásob.

V případě uzavřeníkupní ceny jinak než prostřednictvím internetového obchodu je kupní cena určenadohodou smluvních stran nebo je-li uvedena v ceníku prodávajícího, částkouzde uvedenou.

Kupující provede úhradukupní ceny:

  • platbou v hotovosti při převzetí zboží
  • na dobírku při doručení zboží (Hotovost v tomto případě přebírá od kupujícího přepravce. Kupující hradí vedle kupní ceny navíc tzv. dobírečné)
  • platba na fakturu se splatností 14 dnů (pouze pro podnikatele po předchozím schválení prodávajícím),
  • platba předem bankovním převodem na účet u UniCredit Bank CR & SR , č.ú. EUR: 75160033/2700
  • platba kartou prostřednictvím platební brány GoPay 

V případě, že kupujícízvolí platbu předem, prodávající vyčká s odesláním zboží až do splněnípovinnosti kupujícího provést platbu. Provedením platby se rozumí připsání celéčástky dle smlouvy na účet prodávajícího. Lze se též dohodnout na zálohovéplatbě za zboží, a to až do výše 100 % hodnoty objednávky. Prodávající je vtomto případě oprávněn požadovat před odesláním zboží zálohovou platbu vdohodnuté výši. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad"Zálohová faktura - daňový doklad". Po dodání zboží je na daňovémdokladu hodnota zálohy odečtena.

V případě stornováníobjednávky nebo její části ze strany dodavatele (např. zboží je doprodáno) jsoupeníze nebo jejich příslušná část bez zbytečného prodlení odeslány zpět načíslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak.

Kupující se zavazuje zaplatit VCT kupní cenu. VCT si vyhrazujevlastnické právo k věci. Kupující se stane vlastníkem teprve úplnýmzaplacením kupní ceny.

V případě prodlení s platbou kupníceny je kupující povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužnéčástky.

 

VII. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Prodávající osobní údaje kupujících uchovává v souladu s povinnostmi vyplývajících z účinné evropské úpravy, zejména Obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 679/2016 (GDPR), a dalšími platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Prodávající zpracovává kontaktní údaje kupujícího a další údaje nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, splnění smlouvy a plnění právních povinnosti, která se na správce vztahují. V rámci reklamačního řízení jsou za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace od kupujícího vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis či digitální podpis.

Údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytnou k dosažení těchto cílů, případně po dobu nezbytnou pro účely oprávněných zájmů prodávajícího či po dobu účinnosti souhlasu kupujícího.

Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje prodávající nepředá žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení takové informace, a s výjimkou přepravců a poštovních doručovatelů pověřených prodávajícím dodáním zboží; těmto budou sděleny pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro doručení zboží.

Kupující má právo obrátit se na prodávajícího skrze jeho kontaktní údaje dostupné na webové stránce s žádostí o konkrétní informace o rozsahu a způsobu zpracování jeho osobních údajů, přístupu k bezplatné kopii jeho zpracovávaných osobním údajům. Stejně tak může touto cestou kdykoliv upozornit prodávajícího na chybu v jeho osobních údajích a má právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu, jakožto i právo požadovat výmaz či omezení zpracování svých osobních údajů za podmínek stanovených GDPR.

V rámci reklamačního řízení jsou od kupujícího vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis či digitální podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

 

VIII. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod VCT, objednávkyzasílané prostřednictvím e-mailu či faxu je možné uskutečnit 24 hodin denně, 7dní v týdnu. Osobní předání objednávky v sídle prodávajícího je možnéuskutečnit kdykoli v průběhu pracovní doby.

V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci nenese VCT odpovědnost za nedodržení provozní doby.

 

IX. Závěrečná ustanovení

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu ovýklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudnístížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimojiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, veznění pozdějších předpisů, tj. vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelůzpůsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpis.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Veškeré spory vzniklé ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím budou v prvním stupni rozhodovány Okresním soudem Plzeň - město, popř. Krajským soudem v Plzni, jako soudem místně příslušným.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejichsoučástí jsou platné a účinné od 1. ledna 2015. V tištěné podobě jsou k dispozici v sídle prodávajícího, jako dokument v elektronické podobě na stránkách www.vicomtrade.cz, www.stepper-motor.eu.